DJI_0346.jpg

Akker en weidevogels hebben het hard te verduren en staan op het punt te verdwijnen. Hoogtijd om de dieren meer overlevingskansen te bieden, ze te beschermen en beleidsmakers de nodige informatie te bieden om concrete stappen te zetten. Falcoflight zet hiervoor een drone met warmtebeeldcamera in.

Hoe en waarom?

Door intensieve landbouw vinden akker en weidevogels (kievit, grutto, kiekendief, veldleeuwerik, wulp, patrijs, …) nog weinig geschikte broedplaatsen. Veel nesten worden nooit uitgebroed omdat ze vernietigd worden door landbouwvoertuigen, of ze vallen ten prooi aan predatoren. De achteruitgang van hun populaties is alarmerend.

Er dreigt een breuk te vallen in een belangrijk ecosysteem met negatieve gevolgen voor natuur, milieu, landbouw, voedselproductie, insectenbestrijding, enz.

Door het opsporen van nesten met een drone met warmtebeeldcamera kunnen nesten snel en makkelijk gelokaliseerd worden in het landschap. Nesten kunnen op deze manier beschermd en opgevolgd worden. De verzamelde gegevens zijn van groot belang om concrete stappen te kunnen zetten naar een biodynamisch landbouw- en natuurbeleid.

Buiten het broedseizoen zal de drone met warmtebeeldcamera ingezet worden voor diverse doeleinden: natuurstudies, opsporen nesten aziatische hoornaar, redden van reekalveren, wildbeheer, …

Het project ‘Vogels in nesten’ heeft tot doel :

  • Beschermen en behoud van weide- en akkervogels

  • Vergroten en herstel van de biodiversiteit ten behoeve van natuur – landbouw - consument

  • Kostenefficiënt werken – betrouwbare data verwerven - monitoring

  • Natuur – landbouw - mens dichter bij elkaar brengen

  • U en de volgende generaties de kans geven om van natuur te genieten.

 

Wie graag betrokken blijft bij de evolutie van 'Vogels in nesten' wil ik graag uitnodigen om de pagina van Falcoflight ( https://www.facebook.com/Falcoflight-421223338402759 ) te liken.

Ga door de slides voor meer achtergrondinformatie

‘Vogels in nesten’ en biodiversiteit

Misschien heb je het ook al gemerkt als je op het platteland komt, het ontbreken van vogelgeluiden en vogels die rondfladderen over akkers en weiden. Het gaat niet goed met weide- en akkervogels. Natuurwetenschappelijke studies en waarnemingen van vrijwilligers en landbouwers liegen er niet om. Vele soorten vogels zoals wulp, kievit, grutto, kiekendief, patrijs, leeuwerik, enz ... hebben het moeilijk om te overleven. Er dreigt een breuk te vallen in een belangrijk ecosysteem.

Akker- en weidevogels zijn gebonden aan een specifiek biotoop: akkerlanden en weilanden. Hier vinden ze hun voedsel en planten ze zich voort. Door intensivering van de landbouw zijn vele van deze biotopen verdwenen. Voedselschaarste, gebrek aan nestgelegenheid, grotere kans op predatie en nestdestructie zijn daar enkele gevolgen van. De situatie nu is dat elk nest telt om deze soorten overlevingskansen te bieden.
Elkaar met de vinger wijzen heeft geen zin, hier zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor: consument, overheidsinstellingen, betrokken sectoren, u en ik. Een ding is duidelijk: gebrek aan biodiversiteit is voor ons allen nefast, samen aan herstel werken is de boodschap.

Deze groep kwetsbare dieren zijn een soort barometer van onze biodiversiteit. Het meten en opvolgen van hun aantallen zegt veel over welke herstelmaatregelen effectief zijn, welke gebreken een landschap heeft en welke concrete stappen moeten ondernomen worden. Het project ‘Vogels in nesten’ is dus niet enkel een verhaal van dieren beschermen, het is ook een hulpmiddel in het nemen van concrete stappen van herstel.
Binnen dit kader van weide en akkervogelbeheer wil Falcoflight een nieuwe techniek in België inzetten. Een project waar natuur, landbouw en innovatie hand in hand gaan. Akker- en weidevogelbeheer met een drone en warmtebeeldcamera.


 

Falcoflight op Radio 2 over 'Vogels in nesten'